GRAFISK DESIGN

 

Gallra, förenkla och sammanfatta – lyft fram det som är viktigt för dig

Grafisk design behövs för att sammanfatta budskapet och fästa uppmärksamheten vid det som ska förmedlas. Eftersom allt inte kan sägas och visas, måste man gallra och välja ut det som är viktigast. När det grafiska elementet får tittaren att förstå, så fungerar det som det ska.

Vår kommunikation skapas utgående från innehåll. När vi planerar en webbplats, tar vi först fram innehållet. När vi gör en broschyr, planerar vi först texterna. När vi gör varumärkesmanualer eller arbetsinstruktioner för intern kommunikation, skriver vi först vad det handlar om. Den grafiska designen, dvs. visualiseringen, spelar dock en stor roll för om budskapet ska nå fram. Det som är utformat på ett visuellt tilltalande sätt hjälper läsaren att enklare få grepp om ämnet, lättare hitta det hen söker och förstå snabbare.

Såväl företagets interna som externa kommunikation har till uppgift att få människor att förstå och agera på önskat sätt. Kommunikationen ska också ge rätt bild av företaget och kännas igen bland mängden av budskap. Bilden som skapas bör ur företagets synvinkel spegla verkligheten, men tillika vara lockande ur kundens synvinkel.

”Jag vill att rätt sak ska fånga läsarens eller tittarens uppmärksamhet. Vad som är rätt sak, kräver ofta samtal med kunden och andra som jobbar med kommunikation. Lösningen på denna utmaning är kärnan i all visuell kommunikation och val av lösning avgör även hur effektivt budskapet är. Samtidigt bör man se till att valen stöder byggandet av imagen på lång sikt. Imagen byggs också upp av att man ser till att företagsbilden troget upprepas i all kommunikation från pennor till webbplatsens utseende”, summerar Minna Husa, AD på Herea.

- Grafisk profil och logotyper, planering av varumärkesbilder, försäljningsverktyg från broschyrer till visitkort, sammanfattningar för intern kommunikation av hur verksamhetsprincipen för varumärket fungerar -

Kontakta Minna och fråga mer om våra grafiska tjänster!

Minna Husa, AD, 044-411 3123, minna.husa@herea.fi

Grafisk design

 Ekman Systems

Viria

 

Halmesmaki

Viicon

 

Kuortaneen kaivin

Polttovari